Termeni si Conditii

Termenii si Conditiile Web ASIG

TERMENI SI CONDITII UTILIZARE A SITE-ULUI
www.Web-ASIG.ro

Utilizatorul site-ului www.web-asig.ro confirma ca a citit si a acceptat prezentul regulament, implicand acceptarea neconditionata a acestor Termeni si Conditii.

1. Prestatorul de servicii:
1.1 Aceste servicii sunt prestate de S.C. Safety Broker de Asigurare S.A., cu sediul in Bucuresti, si autorizata sa incheie polite de asigurare cu societatile de asigurare mentionate pe site la sectiunea parteneri.
1.2 S.C. Safety Broker de Asigurare S.A. este inscrisa in Registrul Brokerilor si autorizata sa negocieze si sa incheie contracte de asigurare pentru clientii sai de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, sub numarul RBK-293
1.3 Datele de identificare S.C. Safety Broker de Asigurare S.A.: Societate cu raspundere limitata cu sediul in Bucuresti, Str. Calea Giuleşti, nr. 8D, etaj 2, sector 6, avand capitalul social de 150.000 ron; este inmatriculata la Registrul Comertului sub Cod Unic de Inregistrare: 17437817, si Numar de Ordine J40/6184/2005.

2. Definitii:
• Asigurat: persoana fizica sau juridica detinatoare a unui contract de asigurare cu un asigurator; calitatea de asigurat atrage dupa sine in mod automat acordul asupra conditiilor de asigurare si obligatiilor partilor implicate in incheierea lui, in momentul efectuarii platii.
• Asigurator: persoana juridica romana sau straina ori societatea mutuala, autorizata in conditiile Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, sa exercite activitati de asigurare;
• Utilizator: orice persoana fizica sau reprezentant al unei persoane juridice care acceseaza site-ul si utilizeaza oricare din paginile acestuia in scop informativ sau in scopul plasarii unei comenzi.
• Site: sau pagina de internet reprezinta ansamblul/ sistemul paginilor www accesibile pe internet la adresa http://www.web-asig.ro reprezentand colectia de documente statice si dinamice, continand folderele grafice, scripturile si alte elemente de natura tehnico-informationala unite prin relatii reciproce, destinata incheierii contractelor de asigurare sau informarii utilizatorilor despre conditiile de asigurare, situatiile neprevazute cu care se pot confrunta ca si obligatiile statutului de asigurat.
• Date cu caracter personal: conform Legii nr.677/ 2001 termenul este definit astfel: orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

3. Informatii si conditii cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal:
3.1 Safety Broker de Asigurare S.A. este inregistrata la ANSPDCP sub nr: 19364
3.2 Conform legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, asiguratul persoana fizica isi poate exercita drepturile fundamentale de a fi informat asa cum prevede art.12. In cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze asiguratului persoana fizica cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului în care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
3.3 În cazul în care datele nu sunt obtinute direct de la asiguratul persoana fizica, operatorul este obligat ca, în momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana în momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze asiguratului persoana fizica cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului în care asiguratul persoana fizica poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate; d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
3.4 Prevederile art. 4.3 nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare. Prevederile art. 4.3 nu se aplica în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori în orice alte situatii în care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si în situatiile în care înregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.
3.5 Asiguratul persoana fizica isi poate exercita dreptul de a fi informat, de a avea acces asupra datelor, de a interveni asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate, conform dispozitiilor art. 12, 13, 14, 15,16, 17 si 18. De asemenea asiguratul persoana fizica are dreptul, in baza acelorasi articole, de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
3.6 Orice asigurat persoana fizica are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut in legea 677/2001 la art. 24, de a înainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
3.7 Toate datele furnizate de utilizator (asiguratul persoana fizica) catre operator prin intermediul site-ului www.web-asig.ro sunt colectate pentru obtinerea celei mai bune oferte pentru asiguratul persoana fizica si sunt utilizate si prelucrate pentru incheierea politei de asigurare (contract de asigurare) a carei conditii generale, inclusiv valabiliatatea acesteia sunt conditionate de veridicitatea si autenticitatea lor.
3.8 Confidentialitatea tuturor datelor cu caracter personal furnizate de utilizator (asigurat persoana fizica) este garantata de operator (Safety Broker de Asigurare S.A.). Utilizatorul (asiguratul persoana fizica) are obligatia de a furniza toate datele solicitate in mod corect pentru ca polita de asigurare (contractul de asigurare) sa fie valabila. Furnizarea unor date in mod eronat de catre utilizator (asigurat persoana fizica) atrage dupa sine responsabilitatea acestuia.
3.9 In baza unei cereri scrise, semnata si datata, utilizatorul (asiguratul persoana fizica) poate renunta oricand la utilizarea site-ului www.web-asig.ro sau poate solicita incetarea imediata a prelucrarii datelor cu caracter personal, pe care o poate depune la sediul central al operatorului (Safety Broker de Asigurare S.A.), conform legii 677/2001, art.15, alin.3 si 4

4. Folosirea informatiilor transmise precum si a paginii www.web-asig.ro:
4.1 Safety Broker de Asigurare S.A. va intreprinde toate demersurile pentru a asigura paginii de internet si informatiilor transmise, protectia necesara.

5. Tipurile de servicii si regulile de prestare ale acestora :
5.1 Safety Broker de Asigurare S.A., in cadrul www.web-asig.ro, presteaza servicii de intermedierea a asigurarilor prin incheierea politelor de asigurare in numele asiguratorilor cu care are semnat un contract de colaborare.

6. Reclamatii:
Orice fel de reclamatii cu privire la functionarea paginii de internet www.web-asig.ro, precum si a informatiilor oferite se pot depune la sectiunea Contact, sau se pot depune in scris la adresa: Str. Calea Giuleşti, nr. 8D, etaj 2, sector 6, Bucuresti. Acestea trebuie sa contina numele si prenumele reclamantului, datele de contact ale acestuia, precum si informatii despre obiectul reclamatiei.

7. Concilierea amiabila
Termenii si conditiile de folosire a site-ului www.web-asig.ro se supun legislatiei romane in vigoare. Orice litigiu survenit se solutioneaza in primul rand pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la o intelegere, acesta se va solutiona de catre instantele judecatoresti.

8. Dispozitii finale
Utilizarea site-ului www.web-asig.ro reprezinta acordul dumneavoastra asupra acestor Termeni si Conditii. In cazul in care nu sunteti de acord cu acest regulament, va rugam sa nu folositi acest site.